Truy cập nội dung luôn

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2022

13-01-2022 06:28

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chuyển đổi phương thức quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ từ trực tiếp sang trực tuyến, bảo đảm hoàn thành “mục tiêu kép” vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Học viện chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị và công tác đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong xây dựng, phát triển và đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tính đến tháng 8/2021, Học viện đã hoàn thành việc bổ sung, cập nhật 19 bộ giáo trình Cao cấp lý luận chính trị; biên soạn mới 10 giáo trình Trung cấp lý luận chính trị; Tài liệu bồi dưỡng cho đối tượng 3, đối tượng 4 theo hướng quán triệt sâu sắc Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIII, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, bám sát thực tiễn mới trong nước và quốc tế.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã hoàn thành Chương trình khoa học trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”; xây dựng thuyết minh trình Ban Bí thư phê duyệt Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới”. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Học viện cần tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ của năm 2022 theo các hình thức phù hợp; chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các mặt công tác.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu toàn Học viện tập trung đổi mới, sáng tạo theo phương châm: Khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường tự học, tự nghiên cứu; đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp, phát huy ưu điểm của dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện Đề án 587 về: “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tập trung cao độ cho việc xây dựng kế hoạch cụ thể đối với Đề án 979 về: “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026”.

LÊ MẬU LÂM
nhandan.vn

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7440

Tổng truy cập: 12387015