Truy cập nội dung luôn

CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

17-01-2022 14:39

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

 UBND PHƯỜNG ĐẮC SƠN, THÀNH PHỐ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND xã)

 

STT

Tên tài liệu

Mã số

Lần

ban hành

Ghi chú

1

2

3

4

 1. TÀI LIỆU CHUNG CỦA HỆ THỐNG

 

 

 

 

 

 1.  

Sổ tay chất lượng

 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng
 • Tổng hợp phân tích bối cảnh và quản trị rủi ro

STCL

 • CSCL
 • MTCL
 • PTQTRR

x

 

 

 

 

 1.  

Quy trình kiểm soát thông tin

QT.UBND.01

x

 

 

 

 

 1.  

Quy trình đánh giá nội bộ

QT.UBND.02

x

 

 

 

 

 1.  

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

QT.UBND.03

x

 

 

 

 

 1.  

Quy trình kiểm soát rủi ro

QT.UBND.04

x

 

 

 

 

 1.  

Quy trình xem xét của lãnh đạo

QT.UBND.05

x

 

 

 

 

 1. QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

 

 

 

 

 1.  

Quản lý văn bản đi và văn bản đến

QT.VP.01

 

x

 

 

 

 1.  

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

QT.VP.02

 

x

 

 

 

 1. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (113 TTHC)
 1.  

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (39 TTHC)(QĐ 2543/QĐ-UBND ngày 30/7/2021

 1.  

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

QT.TP.01

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

QT.TP.02

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

QT.TP.03

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QT.TP.04

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QT.TP.05

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QT.TP.06

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

QT.TP.07

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục chứng thực di chúc

QT.TP.08

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QT.TP.09

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT.TP.10

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT.TP.11

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

QT.TP.12

x

 

 

 

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT.TP.13

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

QT.TP.14

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QT.TP.15

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT.TP.16

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký khai sinh

QT.TP.18

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

QT.TP.19

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký khai tử

QT.TP.20

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

QT.TP.21

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

QT.TP.22

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký giám hộ

QT.TP.23

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

QT.TP.24

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

QT.TP.25

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

QT.TP.26

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

QT.TP.27

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

QT.TP.28

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

QT.TP.29

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

QT.TP.30

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT.TP.31

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT.TP.32

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký kết hôn

QT.TP.33

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

QT.TP.34

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

QT.TP.35

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

QT.TP.36

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục công nhận hòa giải viên

QT.TP.37

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

QT.TP.38

 

x

 

 

QĐ 673

 1.  

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

QT.TP.39

 

x

 

 

QĐ 673

 1.  

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QT.TP.40

 

x

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC NỘI VỤ (15 TTHC)

 

 

 

 

 

 

2.1. Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (Quyết định 2311/QĐ-UBND ngày 02/7/2021)

 1.  

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

QT.TNTG.01

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

QT.TNTG.02

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT.TNTG.03

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT.TNTG.04

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT.TNTG.05

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT.TNTG.06

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

QT.TNTG.07

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

QT.TNTG.08

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT.TNTG.09

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

QT.TNTG.10

 

x

 

 

 

 

2.2. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (Quyết định 2311/QĐ-UBND  ngày 02/7/2021)

 1.  

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

QT.TĐKT.01

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

QT.TĐKT.02

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

QT.TĐKT.03

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

QT.TĐKT.05

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình

QT.TĐKT.06

 

x

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC) (QĐ 2085/QĐ-UBND ngày 18/7/2018,QĐ 4055/QĐ - UBND ngày 28/12/2018)

 1.  

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QT.GDĐT.01

 

x

 

 

 

 1.  

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QT.GDĐT.02

 

x

 

 

 

 1.  

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

QT.GDĐT.03

 

x

 

 

 

 1.  

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QT.GDĐT.04

 

x

 

 

 

 1.  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

QT.GDĐT.05

 

x

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (09 TTHC) (QĐ 1203/QĐ-UBND ngày 20/4/2021)

 1.  

Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

QT.GTVT.01

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

QT.GTVT.02

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

QT.GTVT.03

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

QT.GTVT.04

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QT.GTVT.05

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QT.GTVT.06

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

QT.GTVT.07

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

QT.GTVT.08

 

x

 

 

 

 1.  

Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

QT.GTVT.09

 

x

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC DÂN TỘC (02 TTHC) (QĐ 2504/QĐ-UBND ngày 27/7/2021)

 1.  

Thủ tục Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

QT.DT.01

 

x

 

 

 

 1.  

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

QT.DT.02

 

x

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI (20 TTHC) (QĐ 2505/QĐ-UBND ngày 27/7/2021; QĐ 252 ngày 26/01/2018; QĐ 1964/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; QĐ 4056/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

6.1

Lĩnh vực Người có công

 

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

QT.NCC.01

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

QT.NCC.02

x

 

 

 

 

6.2

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

QT.BTXH.03

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

QT.BTXH.04

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

QT.BTXH.05

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

QT.BTXH.06

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

QT.BTXH.07

 

 

 

 

 

6.3.

Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 QT.PCTNXH.08

 

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 QT.PCTNXH.09

 

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

QT.PCTNXH.10

 

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

QT.PCTNXH.11

 

 

 

 

 

6.4

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

QT.TE.12

 

x

 

 

QĐ 252

 1.  

Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

QT.TE.13

 

x

 

 

QĐ 252

 1.  

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

QT.TE.14

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

QT.TE.15

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

QT.TE.16

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

QT.TE.17

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục

QT.TE.18

 

x

 

 

 

6.5

Lĩnh vực giảm nghèo

 

 

 

 

 

 

 1.  

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

QT.GN.19

 

x

 

 

 

 1.  

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm

QT.GN.20

 

x

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (03 TTHC) (QĐ 1058/QĐ-UBND ngày 16/5/2016)

 1.  

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 QT.CT.01

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 QT.CT.02

x

 

 

 

 

 1.  

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 QT.CT.03

x

 

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO (05 TTHC)  (QĐ 951/QĐ-UBND ngày 31/3/2021)

a

Gia đình

 

 

 

 

 

 

102.

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

QT.VHTDTT.01

 

x

 

 

 

103.

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

QT.VHTDTT.02

 

x

 

 

 

b

Văn hóa công sở

 

 

 

 

 

 

104

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

QT.VHTDTT.03

 

 

 

 

 

c

Lĩnh vực Thư viện

 

 

 

 

 

 

105

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện công đồng

QT.VHTDTT.04

 

 

 

 

 

106

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất chia tách thư viện đối với thư viện công đồng

QT.VHTDTT.05

 

 

 

 

 

107

Thủ tục thông báo chấm dứt thư viện cộng đồng

QT.VHTDTT.06

 

 

 

 

 

d

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

108.

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

QT.VHTDTT.07

 

x

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (8 TTHC) (QĐ 1555/QĐ-UBND ngày 18/5/2021)

109.

Thủ tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

QT.NNPTNT.01

 

 

 

 

 

110.

Thủ tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

QT.NNPTNT.02

 

 

 

 

 

111.

Thủ tục Đăng ký số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

QT.NNPTNT.03

 

 

 

 

 

112.

Thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

QT.NNPTNT.04

 

 

 

 

 

113.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

QT.NNPTNT.05

 

 

 

 

 

114.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền cấp xã

QT.NNPTNT.06

 

 

 

 

 

115.

Thủ tục Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

QT.NNPTNT.07

 

 

 

 

 

116.

Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

QT.NNPTNT.08

 

 

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (03 TTHC) (QĐ 3971/QĐ-UBND ngày 25/12/2018)

117.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

QT.TNMT.01

 

 

 

 

 

118.

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

QT.TNMT.02

 

 

 

 

 

119.

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

QT.TNMT.03

 

 

 

 

 

 1.  

LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (04 TTHC) (QĐ 2968/QĐ -UBND ngày 20/9/2021)

120.

Tiếp công dân tại cấp xã

QT.KNTC.01

 

 

 

 

 

121.

Xử lý đơn tại cấp xã

QT.KNTC.02

 

 

 

 

 

122.

Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

QT.KNTC.03

 

 

 

 

 

123.

Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

QT.KNTC.04

 

 

 

 

 

 

                 

Công khai thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại xã Đắc Sơn

 

 

Bùi Văn Ngư
Xã Đắc Sơn

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6422

Tổng truy cập: 12395999