Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2022

26-06-2022 16:32

 

1. Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác PCTT&TKCN; đẩy mạnh phòng ngừa thiên tai, sự cố; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và TKCN theo phương án đã xây dựng trước mùa mưa lũ; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập theo phương án đã được phê duyệt; có giải pháp huy động nguồn lực, đặc biệt nguồn lực ngoài ngân sách để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý dứt điểm trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực PCTT)chỉ đạo nâng cao năng lực, bảo đảm điều kiện hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnhtheo hướng chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để chủ động thích ứng, giảm thiệt hại do thiên tai;chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ thi công, nâng cấp, khắc phục sự cố đê điều, công trình PCTT đảm bảo hoàn thành xong trước mùa lũ và xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình khi có mưa lũ xảy ra; triển khai phương án bảo vệ trọng điểm đê điều, hồ đập;rà soát phương án phòng, chống lũ, giảm ngập lụt ở hạ du lưu vực hồ Núi Cốc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực TKCN) nâng cao năng lực TKCN, chú trọng công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn; tăng cường huấn luyện, đào tạo, diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, TKCN trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, đơn vị khác chủ động triển khai công tác PCTT&TKCN theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công.

Đối với các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập,các huyện, thành có đê tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác đê theo quy định. Đồng thời,củng cố, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập; tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác PCTT tại địa phương và lực lượng xung kích PCTT cơ sở; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều, hồ đập; đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác chỉ đạo, chỉ huy, triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN…

2. Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2827/UBND-TH về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật.

Về việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tập trung triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; đẩy nhanh thực hiện lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước và thực thi công vụ…

Về việc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “xin-cho”, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp…

Đối với việc phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư công, đất đai, xây dựng và pháp luật có liên quan theo hướng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục; rà soát điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt...; chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư.

3. Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2859/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại văn bản trên, UBND tỉnh chỉ đạo: Thủ trưởng các sở, ban, ngành (có nội dung trình) chủ động xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo nghị quyết; chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung văn bản từ khâu biên tập nội dung đến khi ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh. Các nội dung sau khi tiếp thu, hoàn thiện, yêu cầu phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình ký ban hành văn bản để gửi HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 24/6/2022; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải trình làm rõ các nội dung thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến đề nghị giải trình làm rõ của Đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung do đơn vị tham mưu; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XIV.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo bổ sung, giải trình, làm rõ một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XIV theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp; bố trí tham dự đầy đủ theo chương trình chính thức của Kỳ họp.

Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải trình làm rõ các nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

4. Ngày 24/6/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2888/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Thực hiện Công điện số 815/CĐ-BYT ngày 21/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành, đoàn thể liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện trên và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 03/6/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12 đảm bảo kiên quyết không để dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng và kéo dài; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

5. Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2754/UBND-KGVX về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2563/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 09/6/2022 về tăng cường công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Công văn số 2385/UBND-KGVX ngày 01/6/2022 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản trên đảm bảo kịp thời, đồng bộ, đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

6. Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2786/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể; chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong các doanh nghiệp.Là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Kim Oanh (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13419294