Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết Hội đồng nhân dân

Nghị quyết V/v giao UBND thành phố Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2022.

12-04-2022

Nghị quyết V/v giao UBND thành phố Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2022.

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, thành phố Phổ Yên.

12-04-2022

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, thành phố Phổ Yên.

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thành phố Phổ Yên.

12-04-2022

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thành phố Phổ Yên.

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

12-04-2022

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định về việc công nhận kết quả phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình

20-01-2022

Quyết định về việc công nhận kết quả phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình

Quyết định về việc công nhận kết quả phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình

20-01-2022

Quyết định về việc công nhận kết quả phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình

Nghị quyết V/v thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

17-12-2021

Nghị quyết V/v thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 142/NQ-UBND - 10/10/2021 về việc giao Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021

10-10-2021

Nghị quyết 142/NQ-UBND - 10/10/2021 về việc giao Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021

Nghị quyết 141/NQ-UBND - 12/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021

10-10-2021

Nghị quyết 141/NQ-UBND - 12/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021

Nghị quyết 140/NQ-UBND - 10/10/2021 về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

10-10-2021

Nghị quyết 140/NQ-UBND - 10/10/2021 về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 thông qua Phương án hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

22-09-2021

Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 thông qua Phương án hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngay 22/9/2021 thông qua chương trình phát triển Văn hóa - Thể thao và du lịch thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025

22-09-2021

Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngay 22/9/2021 thông qua chương trình phát triển Văn hóa - Thể thao và du lịch thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 125/NQ-UBND - 22/9/2021 v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất thị xã Phổ Yên thời kỳ 2021-2030.

22-09-2021

Nghị quyết 125/NQ-UBND - 22/9/2021 v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất thị xã Phổ Yên thời kỳ 2021-2030.

Nghị quyết 124/NQ-UBND - 22/9/2021 về việc giao UBND thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021.

22-09-2021

Nghị quyết 124/NQ-UBND - 22/9/2021 về việc giao UBND thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021.

Nghị quyết 123/NQ-UBND - 22/9/2021 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021.

22-09-2021

Nghị quyết 123/NQ-UBND - 22/9/2021 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021.

Nghị quyết 97/NQ-UBND - 17/8/2021 Thông qua Chương trình cải cách hành chính nhà nước thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

17-08-2021

Nghị quyết 97/NQ-UBND - 17/8/2021 Thông qua Chương trình cải cách hành chính nhà nước thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết 96/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v điều chỉnh dự toán ngân sách thị xã Phổ Yên năm 2021.

17-08-2021

Nghị quyết 96/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v điều chỉnh dự toán ngân sách thị xã Phổ Yên năm 2021.

Nghị quyết 95/NQ-UBND - 17/8/2021 thông qua Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

17-08-2021

Nghị quyết 95/NQ-UBND - 17/8/2021 thông qua Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 94/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

17-08-2021

Nghị quyết 94/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 93/NQ-UBND - 17/8/2021 v/v thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

17-08-2021

Nghị quyết 93/NQ-UBND - 17/8/2021 v/v thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6970

Tổng truy cập: 12395800