Truy cập nội dung luôn

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND phường Bãi Bông về nội dung Đề án thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

15-09-2021 17:29

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND phường Bãi Bông về nội dung Đề án thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Trong những năm trở lại đây, nền kinh tế của thị xã đã từng bước chuyển mình theo hướng công nghiệp hóa, hiện hại hóa, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thường mại, dịch vụ, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Năm 2019 thị xã phổ yên đã được công nhận là đô thị loại III. Ngày 08/10/2020 Ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết só 12 về xây dựng và phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Do vậy việc thành lập thành phố Phổ Yên trực thuộc tỉnh Thái Nguyên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là phù hợp với hiện trạng phát triển và tốc độ đô thị hóa của thị xã trong thời gian qua, đảm bảo định hướng theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ. Việc Thành lập thành phố Phổ Yên sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, tạo tiền đề cho Phổ Yên hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã, hướng tới mục tiêu phát triển, nâng cấp đô thị Phổ Yên đạt chuẩn đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn đến năm 2025. Việc thành lập Thành phố Phổ Yên là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành, tương xứng với vị thế địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa, xã hội và phù hợp với hiện trạng phát triển của thị xã trong những năm gần đây, tạo điều kiện phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵ có, đồng thời tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy nhanh việc xây dựng Phổ Yên thành thành phố động lực theo định hướng.

Kính thưa toàn thể nhân dân ! với mục đích ý nghĩa như vậy

Thực hiện  Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND thị xã Phổ Yên về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp về nội dung Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 31/8/2021 UBND phường Bãi Bông đã tổ chức Hội nghị triển khai và xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND phường về nội dung Đề án thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung kế hoạch nêu rõ: Việc Tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND phường về Đề án thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cần được đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của Pháp luật. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; việc Tổ chức kỳ họp HĐND phường thống nhất tán thành chủ trương thành lập Đề án, đảm bảo thời gian và đúng quy định của Pháp luật.

Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Việc Tổ chức lấy ý kiến cử tri

- Việc Tổ chức lấy ý kiến cử tri được tiến hành trên phạm vi các tổ dân phố thuộc phường Bãi Bông. Nội dung lấy ý kiến cư tri là: Thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể:

 * Về Danh sách cử tri: Trước ngày 06 tháng 9 năm 2021, các tổ dân phố có trách nhiệm lập danh sách cử tri trên địa bàn; danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND phường và các nhà văn hóa tổ dân phố, các điểm tổ chức lấy ý kiến cử tri.

- Người đủ 18 tuổi tính đến ngày lấy ý kiến cử tri và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường được ghi tên vào danh sách cử tri      

- Không được ghi tên vào danh sách cử tri: người có hộ khẩu tạm trú, người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự.

* Về Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri

- Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo tổ dân phố.

- Hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình.

- Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri là nội dung phương án đã được Bộ Nội vụ và UBND tỉnh phê duyệt.

* Về Thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri và nhiệm vụ của Tổ lấy ý kiến cử tri

- Trước ngày ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND phường có trách nhiệm ban hành quyết định thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri theo địa bàn tổ dân phố;

- Cơ cấu, thành phần Tổ lấy ý kiến cử tri gồm: Số lượng thành viên mỗi tổ là 05 người. Tổ trưởng tổ dân phố là Tổ trưởng tổ lấy ý kiến. Các Tổ viên là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội. Thư ký là cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan phường.

Việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ, cụ thể như sau:

+ Khi đến hộ gia đình, Tổ lấy ý kiến cử tri phát phiếu cho cử tri, cử tri ký nhận (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) việc nhận phiếu vào danh sách cử tri.

+ Sau khi nhận phiếu, cử tri nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” vào mỗi mục trên phiếu; hoặc có ý kiến khác vào phần    “ý kiến khác…”, sau đó ký tên (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) trên phiếu.

+ Sau khi Tổ lấy ý kiến cử tri triển khai xong công tác lấy ý kiến cử tri các hộ gia đình trên địa bàn tổ dân phố hoặc hết thời gian theo Kế hoạch. Trước khi tiến hành việc kiểm phiếu, Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến cử tri mời 02 cử tri (là người biết chữ), có uy tín trong Nhân dân để chứng kiến việc kiểm kê sử dụng phiếu và kiểm phiếu.

+ Niêm phong phiếu: Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm niêm phong toàn bộ phiếu hợp lệ, không hợp lệ, phiếu hỏng, phiếu chưa sử dụng bàn giao cho UBND phường. UBND phường có trách nhiệm lưu trữ phiếu được niêm phong theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Thời gian lấy ý kiến cử tri thực hiện từ ngày 06/10 - 07/10/2021.

* Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri: UBND phường lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi đến Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định.

* Việc tổ chức kỳ họp HĐND thông qua đề án

Trước ngày 10 tháng 10 năm 2021. Thường trực HĐND phường tiến hành triệu tập kỳ họp (chuyên đề) HĐND theo quy định. Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án có liên quan, nếu có trên 50% số cử tri trên địa bàn tán thành thì UBND phường báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND phường quyết định tổ chức kỳ họp HĐND theo quy định; hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND phường, HĐND tiến hành thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính có liên quan và ban hành Nghị quyết. Hoàn thiện Nghị quyết và trích biên bản kỳ họp HĐND phường kèm theo Tờ trình của UBND phường gửi đến UBND thị xã.

Để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung trên, tại kế hoạch UBND phường yêu cầu:

1. Đề nghị Đảng ủy phường

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án trên địa bàn.

2. Đề nghị Thường trực HĐND phường

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra HĐND phường tổ chức kỳ họp HĐND phường (kỳ họp chuyên đề) tán thành chủ trương về nội dung của Đề án;

- Tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả kỳ họp HĐND phường và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan cấp trên đảm bảo thành phần hồ sơ và thời gian quy định.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường, Uỷ ban MTTQ phường và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội phường, công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách thông tin tuyên truyền.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động, phối hợp với Đảng ủy, UBND phường, các tổ dân phố trên địa bàn phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về lý do, sự cần thiết của Đề án, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia trong Nhân dân.

- Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục đảm bảo người dân trên địa bàn có đầy đủ thông tin, nắm vững và hiểu về chủ trương, quyền lợi và nghĩa vụ khi thành lập thành phố.

- Công tác tuyên truyền, vận động triển khai từ khi có chủ trương của tỉnh cho đến khi hoàn thành công tác lấy ý kiến Nhân dân và đạt kết quả cao.

4. Đối với Công chức Văn phòng – Thống kê

- Là bộ phận tham mưu giúp UBND phường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ dân phố triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo UBND phường về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện.

- Tham mưu UBND phường quyết định thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri.

- Tham mưu UBND phường hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/10/2021 đảm bảo thành phần hồ sơ và thời gian quy định.

5. Đối với Công chức Tài chính – Kế toán

Bố trí, phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo để tổ chức kỳ họp HĐND phường thông qua theo Kế hoạch.

 

 

6. Đối với Các tổ dân phố

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải thực hiện Đề án trên địa bàn, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của quần chúng, Nhân dân địa phương.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với UBND phường trong việc tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp theo kế hoạch.

- Lập danh sách cử tri trên địa bàn và niêm yết danh sách trước thời điểm lấy ý kiến 30 ngày. Thời gian niêm yết trước ngày 08/09/2021.

- Tổ chức phát phiếu đến cử tri chịu ảnh hưởng trực tiếp của Đề án.

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri theo từng tổ dân phố, điểm lấy ý kiến cử tri phù hợp với địa bàn nhằm đảm bảo theo Kế hoạch đã  đề ra.

 

Biên tập: Văn Quyết – Công chức VHXH phườngBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5279

Tổng truy cập: 9280617