Truy cập nội dung luôn

Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa 23 năm 2021

15-09-2021 10:00

Sáng ngày 15/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy tổ chức Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa 23 năm 2021. Về dự có đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thị ủy và ban giám đốc Trung tâm BDCT Thị xã.

Trong thời gian 1 tháng, 63 học viên đã hoàn thành việc nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề, với 295 tiết theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản về của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Đồng thời, giúp người học vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 5 học viên đạt loại xuất sắc, 10 học viên đạt loại giỏi./.

Nguyễn NgânBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5466

Tổng truy cập: 9280726