Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

04-08-2020

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Tài liệu kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

25-07-2020

Tài liệu kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

16-07-2020

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thị xã năm 2020

06-07-2020

Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thị xã năm 2020

Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020

02-07-2020

Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

29-06-2020

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của thị xã Phổ Yên

24-06-2020

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của thị xã Phổ Yên

Công văn về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020

08-01-2020

Ngày 07/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 19/UBND-VP về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Kế hoạch về Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật cơ sở dư liệu quốc gia về pháp luật năm 2020

07-01-2020

Ngày 06/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật cơ sở dư liệu quốc gia về pháp luật năm 2020.

Công văn về việc triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND các xã

02-01-2020

Ngày 02/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 01/UBND-VP về việc triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Công văn về việc triển khai thực hiện Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

02-01-2020

Ngày 02/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 02/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công văn về việc triển khai quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

31-12-2019

Ngày 31/12/2019, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1624/UBND-VP về việc triển khai quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo thay đổi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

20-12-2019

Ngày 19/12/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTT về thay đổi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019

13-12-2019

Ngày 11/12/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTT Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Hướng dẫn Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng đối với các khối, cụm thi đua thuộc thị xã Phổ Yên năm 2019

09-12-2019

Ngày 05/12/2019, Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-TĐKT về Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng đối với các khối, cụm thi đua thuộc thị xã Phổ Yên năm 2019.

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã năm 2019.

05-12-2019

Ngày 05/12/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTT về kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã năm 2019.

Thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

29-11-2019

Ngày 25/11/2019, Hội đồng xét tuyển thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 02/TB-HĐXT về Thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

29-11-2019

Ngày 29/11/2019, Hội đồng xét tuyển thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐXT về ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Thông báo đấu giá tài sản

25-11-2019

Ngày 23/11/2019, Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc ban hành Thông báo số 32/TB-VBAP về Thông báo đấu giá tài sản.

Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyển môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

25-11-2019

Ngày 22/11/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành Thông báo 02/TB-HĐTT về Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyển môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.