Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết Hội đồng nhân dân

Nghị quyết 142/NQ-UBND - 10/10/2021 về việc giao Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021

04-02-2192

Nghị quyết 142/NQ-UBND - 10/10/2021 về việc giao Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021

Nghị quyết V/v thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

17-12-2021

Nghị quyết V/v thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 141/NQ-UBND - 12/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021

10-10-2021

Nghị quyết 141/NQ-UBND - 12/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021

Nghị quyết 140/NQ-UBND - 10/10/2021 về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

10-10-2021

Nghị quyết 140/NQ-UBND - 10/10/2021 về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 thông qua Phương án hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

22-09-2021

Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 thông qua Phương án hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngay 22/9/2021 thông qua chương trình phát triển Văn hóa - Thể thao và du lịch thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025

22-09-2021

Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngay 22/9/2021 thông qua chương trình phát triển Văn hóa - Thể thao và du lịch thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 125/NQ-UBND - 22/9/2021 v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất thị xã Phổ Yên thời kỳ 2021-2030.

22-09-2021

Nghị quyết 125/NQ-UBND - 22/9/2021 v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất thị xã Phổ Yên thời kỳ 2021-2030.

Nghị quyết 124/NQ-UBND - 22/9/2021 về việc giao UBND thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021.

22-09-2021

Nghị quyết 124/NQ-UBND - 22/9/2021 về việc giao UBND thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021.

Nghị quyết 123/NQ-UBND - 22/9/2021 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021.

22-09-2021

Nghị quyết 123/NQ-UBND - 22/9/2021 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021.

Nghị quyết 97/NQ-UBND - 17/8/2021 Thông qua Chương trình cải cách hành chính nhà nước thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

17-08-2021

Nghị quyết 97/NQ-UBND - 17/8/2021 Thông qua Chương trình cải cách hành chính nhà nước thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết 96/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v điều chỉnh dự toán ngân sách thị xã Phổ Yên năm 2021.

17-08-2021

Nghị quyết 96/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v điều chỉnh dự toán ngân sách thị xã Phổ Yên năm 2021.

Nghị quyết 95/NQ-UBND - 17/8/2021 thông qua Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

17-08-2021

Nghị quyết 95/NQ-UBND - 17/8/2021 thông qua Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 94/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

17-08-2021

Nghị quyết 94/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 93/NQ-UBND - 17/8/2021 v/v thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

17-08-2021

Nghị quyết 93/NQ-UBND - 17/8/2021 v/v thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 92/NQ-UBND - 17/8/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

17-08-2021

Nghị quyết 92/NQ-UBND - 17/8/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết 91/NQ-UBND - 17/8/2021 thông qua kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Phổ Yên khóa I.

17-08-2021

Nghị quyết 91/NQ-UBND - 17/8/2021 thông qua kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Phổ Yên khóa I.

Nghị quyết 90/NQ-UBND - 17/8/2021 Ban hành Nôi quy kỳ họp của HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

17-08-2021

Nghị quyết 90/NQ-UBND - 17/8/2021 Ban hành Nôi quy kỳ họp của HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết 89/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Đề án tăng cường quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025

17-08-2021

Nghị quyết 89/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Đề án tăng cường quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 88/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

17-08-2021

Nghị quyết 88/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 87/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025

17-08-2021

Nghị quyết 87/NQ-UBND - 17/8/2021 V/v thông qua Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5205

Tổng truy cập: 11337167