HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

I. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Phổ Yên

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280 3 863125

- Địa chỉ mail: tckhphoyen@gmail.com

II. Thông tin chi tiết

1. Lãnh đạo đơn vị

- Đ/c: Đồng Văn Tân             Chức vụ: Trưởng phòng

   Điện thoại: 0913084915

- Đ/c: Hà Thị Thúy Hoa           Chức vụ: Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 01696285784

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phổ Yên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Phổ Yên, có chức năng tham mưu giúp cho UBND thị xã trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư, đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

*  Nhiệm vụ:

+ Công tác Tài chính Ngân sách Nhà nước: 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Bộ Tài Chính và Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện

- Trình UBND thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thực hiện nhiệm quản lý của phòng.

- Tổ chức thực hiện các quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thị xã, UBND các xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND cấp thị xã dự toán ngân sách thị xã theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp thị xã và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã phương án phân bổ ngân sách thị xã trình UBND thị xã; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND thị xã; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp thị xã.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra quyết toán ngân các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định, quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã, lập quyết toán thu, chi ngân sách thị xã; tổng hợp, lập báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách cấp thị xã báo cáo UBND thị xã để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. 

- Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thị xã. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB thuộc ngân sách thị xã quản lý.

- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị  sự nghiệp thuộc cấp thị xã quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND thị xã quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước. 

- Quản lý nguồn kinh kính được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Quản lý giá theo quy định của UBND cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức; cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với UBND thị xã và Sở Tài chính.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản dược giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND thị xã và theo quy định của pháp luật.

 

 + Công tác Kế hoạch – Đầu tư

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, cấp thị xã. 

1. Trình UBND thị xã:

a, Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của thị xã; Đề án chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư trên địa bàn thị xã;

b, Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn;

2. Trình UBND thị xã các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thầm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thị xã.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4. Cung cấp thông tin xúc tiến đầu tư; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thị xã; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế hoạch & Đầu tư cấp xã. 

5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

a, Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b, Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã;

c, Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

7. Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã và Sở Kế hoạch & Đầu tư định kỳ tháng, quý, năm.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

9. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND  thị xã và theo quy định của pháp luật./.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này