HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

PHÒNG DÂN TỘC

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Dân  tộc thị xã Phổ Yên

- Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên

- Điện thoại: 02803.763.586

- Địa chỉ Email: phongdantocpy@gmail.com

II. Thông tin chi tiết:

1. Lãnh đạo đơn vị:

- Đ/c: Đặng Quang Trung - Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0986. 409. 364

- Đ/c Hoàng Dũng - Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0949 081 666

2. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng: là cơ quan chuyên môn của UBND thị xã, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc trên địa bàn. Phòng chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND thị xã; Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

* Nhiệm vụ:

1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thị xã:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thị xã.

b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Thường trực giúp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn thị xã.

4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của thị xã theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn thị xã và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

8. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức của người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này