HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Phường Ba Hàng

Ba Hàng được xác định là Phường trung tâm của thị xã Phổ Yên, cửa ngõ phía nam của tỉnh Thái Nguyên có tuyến Quốc lộ 3 và đường sắt Hà Thái đi qua, là địa bàn có vị trí thuận lợi trong việc thu hút đầu tư để phát triển kinh tế. Đảng bộ thị trấn Ba Hàng có 496 đảng viên liên tục nhiều năm giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu. Trình độ dân trí khá cao và đồng đều. Nhân dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nớc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đợc cấp trên giao.
 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015

I. NHỮNG THUẬN LỢI, CƠ HỘI VÀ KHÓ KHĂN.

1. Thuận lợi, cơ hội.

Giai đoạn 2010 - 2015 là giai đoạn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Phường Ba Hàng lần thứ IX, nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ XXVIII, thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Ba Hàng trở thành đô thị lõi vào năm 2012 làm tiền đề cho việc xây dựng huyện Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp vào năm 2015 với quy mô diện tích là 2300 ha, dân số hơn 2 vạn người theo tinh thần nghị quyết về xây dựng - phát triển huyện Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp vào năm 2015 của Huyện uỷ Phổ Yên.

Những thành tựu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2005-2010 là những tiền đề quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt là kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế đã được quan tâm đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng như giao thông, thuỷ lợi và các hạ tầng đô thị khác. Các dự án thu hút đầu tư từ những năm trước đã bắt đầu đi vào khai thác sử dụng và dần ổn định, tạo đà tăng trưởng cao cho kinh tế xã hội của thị trấn.

Đảng uỷ đã sớm xây dựng các chương trình kế hoạch để thực hiện nghị quyết Đảng bộ lần thứ IX và bước đầu đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ.

Được Huyện uỷ, UBND huyện quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để giải quyết hầu hết những khó khăn vướng mắc, bức xúc của nhân dân thị trấn trong những năm vừa qua.

Tình hình kinh tế tài chính tương đối ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015.

2. Những khó khăn, thách thức.

- Kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế còn hạn chế, tiến độ xây dựng một số dự án trọng điểm về phát triển kinh tế còn chậm.

- Lực lượng lao động chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ khá cao.

- Là địa bàn trung tâm của huyện có nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế nhưng mặt trái của nó là tình hình ANTT và TNXH có nhiều phức tạp.

- Là thị trấn trung tâm với khối lượng công việc là rất lớn song chỉ là đơn vị hành chính loại 3. Vì vậy cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng công tác ở một số bộ phận.

- Do thị trấn là khu dân cư tập trung có từ lâu đời và công tác quản lý, qui hoạch của Nhà nước các cấp còn nhiều hạn chế, thiếu tầm nhìn nên việc qui hoạch mở rộng các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và các tuyến đường nội thị gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp và tốn kém.

3. Về mục tiêu phát triển.

Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2015, xuất phát từ tình hình thực tế, tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển kinh tế của thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 để xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn đến năm 2015 như sau:

- Phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn theo hướng sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ, tạo sự phát triển nhanh và bền vững nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Huy động mọi nguồn lực, tạo động lực phát triển với tốc độ nhanh hiệu quả và bền vững, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh ở khu vực dịch vụ, công nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị để thị trấn Ba Hàng trở thành đô thị loại 4 vào cuối năm 2012. Từng bước quy hoạch và xây dựng nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng các hệ thống hạ tầng như: Đường giao thông và một số công trình hạ tầng khác đáp ứng yêu cầu của một đô thị loại 4 là trung tâm của thị xã công nghiệp vào năm 2015.

- Phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Kết hợp đồng bộ giữa sản xuất với phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

1. Mục tiêu tổng quát.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng dịch vụ - thương mại. Huy động các nguồn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế  xã hội ; Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng thị trấn Ba Hàng phát triển toàn diện theo hướng đô thị hoá ".

2. Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đó là : 

2.1. Tập trung sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của huyện để đến năm 2015, Ba Hàng thực sự trở thành trung tâm Thương mại của huyện, nguồn lực con người được phát huy, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường, môi trường đô thị có cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

2.2. Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,5 lần hiện nay. Bảo đảm nguồn thu ngân sách đáp ứng được yêu cầu chi thường xuyên và cho đầu tư phát triển.

2.3. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đảm bảo mọi người trong độ tuổi đều có việc làm. Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghèo và sinh con thứ 3. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đáp ứng với yêu cầu cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn.

2.4. Kết hợp chặt chẽ kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể như sau :

3.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm tăng 16,5% (Với giá trị tăng thêm từ 73,218 tỷ đồng năm 2009 lên 184 tỷ đồng năm 2015). Trong đó : khu vực thương mại – dịch vụ tăng 16,2% ; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 19% ; nông lâm nghiệp tăng 3%.

3.2. Cơ cấu kinh tế :

- Thương mại dịch vụ : 76,9%.

- Công nghiệp – xây dựng: 20,7%.

- Nông, lâm, thuỷ sản : 2,4%.

3.3. GDP bình quân đầu người vào năm 2015 là 84 triệu đồng, tương đương với 4.000 USD.

3.4. Giá trị sản xuất TTCN tăng bình quân hằng năm là 20%.

3.5. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt: 750 tấn, giá trị thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/ha.

3.6. Thu ngân sách hằng năm tăng bình quân: 5% theo kế hoạch huyện giao.

3.7. 100% các trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó xây dựng trường THCS Đỗ Cận và Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

3.8. Hằng năm giải quyết việc làm cho 200 đến 250 lao động.

3.9. Giảm hộ nghèo xuống dưới 2,5%.

3.10. Giảm tỷ xuất sinh thô hằng năm 0,4%o.

3.11. Giải phóng mặt bằng 35 ha trở lên cho thu hút đầu tư – xây dựng đô thị – phát triển giao thông; 100% các cơ sở có nhà văn hoá.

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể đề ra, cần tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản là:

Thứ nhất là : Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo định hướng có cơ cấu Dịch vụ  - công  nông nghiệp gắn với phát triển đô thị.

* Trên lĩnh vực thương mại dịch vụ và sản xuất TTCN:

Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, theo hướng tiếp tục tăng nhanh tỷ trọng thu nhập đối với hoạt động Thương mại - Dịch vụ, trên cơ sở xây dựng một mô hình kinh tế phát triển nhiều thành phần, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của thị trấn. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm: 76,9%; công nghiệp – xây dựng: 20,7%; nông nghiệp chỉ còn 2,4%.

* Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp:

Tiếp tục động viên tuyên truyền, phổ biến cho nông dân làm tốt công tác luân canh cây trồng và sử dụng đất theo hướng nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, đưa các giống cây trồng có giá trị thu nhập cao vào sản xuất. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đưa giá trị chăn nuôi chiếm 50% giá trị thu nhập trong nội ngành kinh tế nông nghiệp. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

* Thật sự quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế  xã hội:

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2011-2015 là tổ chức tốt cho nhân dân thực hiện chủ trương mở rộng Quốc lộ 3 gắn với xây dựng hành lang đường phố, xây dựng khu đô thị Thái Thịnh, Khu dân cư- trung tâm hành chính-dịch vụ, các khu dân cư tập trung, các khu qui hoạch phục vụ cho phát triển kinh tế,dịch vụ, văn hoá xã hội, ANQP và xây dựng cơ sở hạ tầng khác đáp ứng với yêu cầu trở thành Đô thị loại 4 của một Thị xã công nghiệp vào năm 2015. Tranh thủ sự quan tâm của huyện và các ngành chức năng, triển khai thực hiện đề án xây dựng trường lớp, cứng hoá các tuyến đường giao thông liên xã, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt hai bên đường phố và hoàn thành 100% các cơ sở có nhà văn hoá.

Thứ hai là: Tập trung chỉ đạo phát triển văn hoá - xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế của thị trấn.

Tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc biệt quan tâm tới sự nghiệp y tế, giáo dục. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, TDTT quần chúng ở các khu dân cư.

 Thứ ba là: Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị.

Tiếp tục cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết 08 – NQ/TW  của Bộ chính trị (Khoá VIII) và Nghị quyết 08 – NQ/TW  của BCH Trung ương (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, xây dựng thị trấn là một bộ phận quan trọng trong khu vực phòng thủ của huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch trên giao. Tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân, quản lý quân dự bị động viên và thực hành diễn tập để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng và Chính quyền khi có tình huống xảy ra.

Đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm TNXH với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  Chủ động phòng ngừa khống chế tội phạm gia tăng, TNXH phát sinh. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chấp hành luật lệ giao thông, trật tự đô thị. Kịp thời xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này