HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Xã Đắc Sơn

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH từ năm 2005 đến năm 2011

I. Đặc điểm tình hình:

Đắc Sơn là xã cụm 2 của huyện Phổ Yên, nằm cách trung tâm huyện 2km về phía Tây; Đắc Sơn có địa hình bán sơn địa, với diện tích tự nhiên là 1.453ha, dân số gần 10.000 người chia làm 23 xóm.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi như gần trung tâm huyện, phía bắc giáp thị xã   Sông Công, phía Đông giáp xã Đồng Tiến, phía nam giáp xã Nam Tiến, phía tây giáp xã Vạn Phái và Minh Đức.

Hệ thống đường giao thông thuận lợi, có đường quốc lộ 3 đi qua phía bắc của xã, ngoài ra còn có đường tỉnh lộ 261, 274 đi qua trung tâm xã và các đường liên xã cơ bản đã trải nhựa và bê tông hoá, có dòng sông công chảy qua địa bàn với chiều dài 3km đó là một trong số các điều kiện thuận lợi cho phát triển  kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh những thuận lợi đó địa phương còn gặp không ít khó khăn như:  trong những năm qua Đắc Sơn vẫn là một trong những xã nghèo của huyện Phổ Yên, kết quả điều tra năm 2010 toàn xã có 407 hộ nghèo, chiếm 17,9%. Lao động chủ yếu là không qua đào tạo, nông nghiệp sản xuất manh mún, chăn nuôi vẫn còn dịch bệnh thường xuyên xảy ra, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ còn chậm, thu nhập của người dân thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn huyện.

II. Về tổ chức bộ máy  UBND xã:

 Uỷ ban nhân dân xã được cơ cấu 01 Chủ tịch, 02 PCT UBND xã ,07 cán bộ công chức và được bố trí đầy đủ các cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã theo đúng quy định.

III. Chức năng nhiệm vụ: chủ tịch, PCT UBND xã và các cán bộ chuyên môn thuộc xã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 04 của 

IV. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH trong những năm qua(các mục tiêu chủ yếu)

 + Trên lĩnh vực kinh tế  :

- tốc độ tăng trưởng 13,6%/năm.

- Nông, lâm nghiệp cơ cấu 51,9%; công nghiệp xây dựng 27,7%; dịch vụ 20,4%.

- Thu nhập bình quân đầu người 13 triệu đồng/người/ năm.

- Tổng sản lượng lương thực 5.100 tấn.

- Thu ngân sách đạt 165% kế hoạch đề ra ~ 2 tỷ đồng.

+ Văn hoá xã hội:

- Dân số tăng tự nhiên 1,5% / năm.

- Trường học 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia từ năm 2009.

- Tỷ lệ hộ nghèo 407/2278 = 17,9%.

+ Lĩnh vực An ninh quốc phòng:

-  Huấn luyện DQTV và tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

- An ninh chính trị TT ATXH giữ vững.

+ Lĩnh vực xây dựng chính quyền:

- Đã thực hiện tốt cụ thể hoá nghị quyết của HĐND xã, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước, tất cả cán bộ công chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng bộ máy chính quyền TSVM.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm " dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, đoàn giám sát, giám sát cộng đồng.

- Giải quyết, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân trong nhiệm kỳ không nổi cộm, không khiếu kiện vượt cấp đông người.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí do Chính phủ ban hành.

- Các thông tin báo cáo, kỷ luật hành chính: hàng năm đều báo cáo đầy đủ, chấp hành mọi Chỉ thị, Quyết định của cấp trên, tuy nhiên nhiều lúc còn chậm, hoặc thực hiện chưa triệt để, qua đó trong nhiệm kỳ còn để nhiều tồn tại đặc biệt trên lĩnh vực quản lý tài nguyên, đất đai.

V. Công tác cải cách hành chính:

- Việc thực hiện cải cách hành chính bước đầu đã có nhiều kết quả tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, tuy nhiên còn nhiều hạn chế do cơ sở vật chất, con người, ý thức người dân nên vẫn còn nhiều hạn chế.

- Về quản lý ngân sách, phân cấp quy hoạch, đầu tư đối với cấp xã nhìn chung mọi công việc  đều phải thực hiện bởi cấp cơ sở, do đó cán bộ phải kiêm nhiệm giải quyết nhiều lĩnh vực, cán bộ chuyên môn ít, số mới kinh nghiệm chưa sâu. Ngân sách chi cấp xã còn hạn hẹp, việc khuyến khích quản lý thu cấp quyền sử dụng đất và các nguồn thu khác chưa động viên được cấp xã, người đi thu.

- Quy chế làm việc của UBND cơ bản có nề nếp, kết quả tốt vai trò điều hành lãnh đạo của Chủ tịch và các PCT UBND đã được phân công rõ ràng.

- Mối quan hệ phối hợp giữa cấp uỷ-DHDND,UBND, MTTQ và các đoàn thể quần chúng và cơ quan cấp trên đã được ghi rõ trong luật tổ chức HĐND, UBND và quy chế làm việc của UBND đề nghị tiếp tục phát huy.

VI.  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2015

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

11. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%. Trong đó lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 22%; Dịch vụ thương mại tăng 21%; Nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 5,5%.

1.2. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp- Dịch vụ – Nông nghiệp:

Trong đó:

- Công nghiệp xây dựng là: 43,1%

- Dịch vụ thương mại là 29,7%

- Nông lâm thuỷ sản là: 27,2%

1.3. Thu nhập bình quân đầu người (GDP) vào năm 2015 đạt 32,6 triệu đồng/người/ năm.

1.4. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 20%.

1.5. Tổng sản lượng lương thực đạt 4.300 tấn trong đó: Thóc là 3700 tấn; Ngô đạt 600 tấn.

1.6. Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm từ 5 đến 7% so với kế hoạch nhà nước giao.

  1.7.  100% các trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu 3/4 trường đạt chuẩn mức 2. 

1.8. Hàng năm giải quyết việc làm cho từ 200-300 lao động.

1.9. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và huấn luyện dân quân đạt khá, giỏi, giữ vững an ninh chính trịnh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1.10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn  dưới 5%.

1.11. Giảm tỷ xuất sinh thô hàng năm còn 0,15%o.

1.12. Giải phóng mặt bằng 100ha cho thu hút đầu tư, 90% các khu dân cư có nhà văn hoá; mỗi năm bê tông hoá từ 5-10km đường bê tông + kênh mương.

2. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo định hướng có cơ cấu “ công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp 

1.1. Trên lĩnh vực sản xuất công nghiêp - tiểu thủ công nghiệp

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, Quy hoạch lại các khu sản xuất các ngành nghề như: Sản xuất gạch ngói, khai thác cát sỏi… tránh tác động xấu ảnh hưởng tới môi trường. Làm tốt công tác GPMB và mời gọi đầu tư theo đúng pháp luật của nhà nước. Chọn lựa nhữnh doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính và thu hút lao động để nâng cao hiệu quả đầu tư. Kiên quyết xử lý những phần tử chống đối chính sách của Đảng,pháp luật của nhà nước, xâm phạm đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ làm việc, đồng thời làm tốt công tác  chuyên môn trên các lĩnh vực về đất đai, tư pháp, tài chính ngân sách… mọi công việc trong quá trình điều hành của UBND  đảm bảo dân chủ, đồng bộ và thống nhất cao. Giải quyết kịp thời những đơn thư, đề nghị của nhân dân không để kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

1.2. Đẩy mạnh quá trình phát triển thương mại- dịch vụ trên địa bàn theo hướng đa dạng hoá, xây dựng khu trung tâm xã trở thành khu thương mại của xã ( Khu vực Giếng Đồn, cầu Đẫm). Chú ý phát triển nâng cao chất lượng các loại dịch vụ như: Vận tải, khoa học công nghệ, dịch vụ phục vụ cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ nhà hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và phát triển các loại hình HTX dịch vụ.

1.3. Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp:

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân: Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường và tiềm năng thế mạnh của xã. Giải quyết tốt công tác thuỷ lợi mở rộng sản xuất vụ mùa , tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm chuyển giao các  tiến bộ KHKT mới vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt việc quy hoạch vùng sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao để đạt giá trị thu nhập bình quân 55 triệu đồng/ năm. Tập trung chỉ đạo chăn nuôi phát triển GSGC theo quy mô trang trại vừa và nhỏ để nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nội ngành nông nghiệp.

1.4. Về công tác quản lý nhà nước:

Làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường để khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn theo đúng luật ngân sách hiện hành, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và quản lý chặt các cơ sở kinh doanh để tạo nguồn thu mới, phấn đấu mỗi năm tăng 13% thu ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời thực hiện tốt thực hành tiết kiệm chi. Huy động mọi nguồn lực trong nhân dân cùng với vốn hỗ trợ nhà nước để đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

 

2. Công tác văn hoá xã hội:

2.1. Về công tác giáo dục:

Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng về phát triển GD-ĐT, thực hiện đổi mới GD-ĐT về số lượng và chất lượng, đẩy mạnh công tác khuyến học, xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ xã đến cơ sở và nhân dân về phát triển GD-ĐT. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục trung học, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia từng giai đoạn.

2.2. Về công tác y tế dân số:

Duy trì và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Giữ gìn vệ sinh ATTP và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

 Động viên tuyên truyền nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp lệnh dân số kế hoạch hoá gia đình. Thực hiện trong nhiệm kỳ tới tiếp tục hạn chế đến mức thấp nhất người sinh con thứ 3.

2.3. Về công tác xã hội:

Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống TNXH, hạn chế không để con nghiện phát sinh, có các biện pháp tích cực để đẩy lùi các TNXH.

 Khơi dậy mạnh mẽ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” coi đây là việc làm thường xuyên có tính lâu dài nhằm đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống, đấu tranh phòng chống các TNXH và thực hiện tốt chủ trương của Đảng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Giúp nhau XĐGN, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình để nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng có công với nước, những người sống cô đơn không nơi nương tựa...

Bằng nhiều hình thức tiếp tục khơi dậy tinh thần văn hoá TDTT quần chúng, đỉnh cao là các hoạt động lễ hội ở  2 khu di tích lịch sử được nhà nước công nhận, quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận tôn giáo trên địa bàn. 

3. Lĩnh vực Quốc phòng- An ninh, đảm bảo TTATXH:

 Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, đảm bảo vững chắc an ninh trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác tuyển quân, đảm bảo quân DBĐV và huấn luyện DQTV, chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang địa phương, kết hợp chẽ giữa QP-AN với KT-XH.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này