HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Xã Vạn Phái

BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ năm 2005 trở lại đây phương hướng nhiệm vụ đến năm 2015

Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Vạn Phái là một xã miền núi nằm ở phía Tây của huyện Phổ Yên; Phía Bắc giáp xã Minh Đức, phía Nam giám xã Bắc Sơn - Sóc Sơn thành phố Hà Nội, Phía Đông giáp xã Đắc Sơn, Nam tiến, Phía Tây giáp xã Thành Công huyện Phổ Yên. Có diện tích đất tự nhiên 1079,58 ha được chia làm 21 xóm. Với đặc điểm là một xã thuần nông, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp dân cư phân bố không tập trung, điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân còn nhiều khó khăn. Sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, chưa chủ động về thuỷ lợi, chi phí đầu vào cho sản xuất là khá cao. Nhận thức của đại đa số nhân dân còn có những hạn chế, đời sống kinh tế còn khó khăn nhất định, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn đó cũng có những thuận lợi như: Luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện; Nhân dân địa phương có truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

 

Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ

1. Đánh giá việc chỉ đạo, điều hành

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND xã theo các quy định của Hiến pháp và Pháp luật, UBND xã  đã xây dựng quy chế hoạt động của UBND trên cơ sở các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng vị trí, từng chức danh cụ thể theo phân cấp quản lý. Từ đó tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của UBND xã đúng theo các quy định của pháp  luật.

2. Công tác tuyên truyền và đảm bảo thi hành pháp luật tại địa phương.

UBND xã đã tổ chức phối hợp tốt với các cơ quan chuyên ngành về pháp luật để tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến về pháp luật trong cộng đồng nhân dân. Phối hợp cùng các ngành đoàn thể  của địa phương tuyên truyền đến mọi người dân nhằm nâng cao về nhận thức, hiểu biết về pháp luật và từ đó gương mẫu, tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

3. Việc ban hành các quyết định, các văn bản liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã  hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn xã như sau:

a. Tổng số các văn bản đã  ban hành: 1070 lượt văn bản:

Trong đó:  + Lĩnh vực kinh tế: 395 văn bản;

                 + Lĩnh vực văn hoá: 307 văn bản;

                 + Lĩnh vực ANQP:  148 Văn bản

                 + Lĩnh vực khác:     220 văn bản

Việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, các Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã đều đảm bảo đúng về thể thức văn bản cũng như quy trình, nội dung và thẩm quyền ban hành. Hệ thống các văn bản trên đều có tác động điều chỉnh các hành vi, các yêu cầu khiến mọi tổ chức và công dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo của các cấp.

b. Hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chỉ đạo, điều hành đóng vai trò hết sức quan trọng trên cơ sở đảm bảo tính chính xác, kịp thời và có hiệu quả cao. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành công việc một cách linh hoạt, kịp thời đáp ứng được các yêu cầu  nhiệm vụ đề ra không trái với các quy định của pháp luật. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương theo hướng tích cực. Chính vì thế mà đời sống kinh tế văn hoá xã hội của nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đời sống sinh hoạt, học tập của nhân dân từng bước được hoàn thiện theo hướng xây dựng nông thôn mới.

c. Những khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành:

Về đội ngũ cán bộ các thôn xóm hầu hết chưa qua đào tạo, thường xuyên có những thay đổi do vậy về năng lực công tác còn nhiều hạn chế.

Về nhận thức của một số bộ phận nhân dân còn mang nặng tập tục phong kiến.

Đời sống kinh tế của đại đa số nhân dân địa phương còn khó khăn tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao.

Điều kiện về tự nhiên, về địa hình, địa lý không được thuận lợi.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

UBND xã luôn xác định việc thúc đẩy phát triển kinh tế VHXH-ANQP là một nhiệm vụ trọng tâm từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực hàng năm đều hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra cụ thể như sau:

1. Trên lĩnh vục phát triển kinh tế

Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 là: 4.250.000đ/người/năm.

Thu nhập bình quân dầu người năm 2011 là 12 triệu đồng/người/năm tăng 7.750.000đ

Tổng số lương thực năm 2005 đạt 3228 tấn;

Năm 2011 đạt 3.962 tấn tăng 734 tấn.

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp năm 2005 đạt 895.000.000đ

Năm 2011 đạt 4,925 tỷ đồng. (giá hiện tại)

Về cơ cấu kinh tế vẫn là nông nghiệp - dịch vụ và công nghiệp song đã phát triển theo hướng nông nghiệp giảm dần và tăng tỷ trọng trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp xây dựng.

2. Trên lĩnh vực văn hoá xã hội.

Đã từng bước có những bước phát triển khá, năm 2005 cơ sở vật chất của các trường, trạm y tế chủ yếu là nhà tạm đến nay đã được kiên cố. Tất cả các trường trên địa bàn xã, trạm y tế đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giảng dậy, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân đều được nâng lên rõ rệt.

Các chương trình như phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được duy trì đạt theo quy định, kết quả năm học 2004-2005 tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 94%, học sinh hoàn thành bậc học tiểu học đạt 99,5% đến  năm học 2010-2011 tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương tình tiểu học, 100% các cháu mầm non lớp 5 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1; Tỷ lệ học sinh giỏi bậc THCS đạt 11,51%, tiểu học là 29,28%. Công tác xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế được triển khai đồng bộ có hiệu quả.

Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện nghiêm túc nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng chính sách, cho người nghèo và các đối tượng xã hội khác có điều kiện phát triển kinh tế. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho  nhân dân.

3. Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh.

Thường xuyên củng cố về tổ chức đảm bảo về số lượng và chất lượng, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn. Hàng năm tổ chức tốt các đợt huấn luyện cho lực lượng dân quân, tổ chức khám sơ tuyển và tuyển quân hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu giao. Công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm được duy trì thường xuyên đã góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

4. Về lĩnh vực xây dựng chính quyền.

Công tác xây dựng chính quyền luôn được quan tâm cả về tổ chức và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ. Thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Duy trì chế độ đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hàng năm.

5. Về tổ chức chỉ đạo và kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về công tác chỉ đạ UBND đã tập trung chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, đều được triển khai và tổ chức thực hiện công khai, dân chủ.

Kết quả công việc thực hiện quy chế dân chủ: Đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, huy động được nguồn lực từ nhân dân để tham gia đóng góp vào các công việc chung của cộng đồng và tạo được niền tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

6. Về giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Trong những năm qua, trên địa bàn không có các đơn thư, khiếu nại tố cao mà chủ yếu là các đơn thư đề nghị được giải quyết liên quan đến chế độ chính sách và tranh chấp đất đai.Tất cả đều  được UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn theo từng lĩnh vực giải quyết kịp thời. Đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền cũng đã hướng dẫn nhân dân và làm các thủ tục đề nghị cấp trên giải quyết. Vì vậy, trong qua trình tổ chức thự hiện nhiêm vụ không có các vụ việc nổi cộm, không có điểm nóng trong nhân dân, không có các vụ việc khiếu kiện đông người trên địa bàn.

7. Về tổ chức chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND xã luôn coi trọng việc phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những lệch lạc trong công tác đặc biệt là đề cao vai trò giám sát, kiểm tra và thực hiện công khai minh bạch trong công việc, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thường xuyên duy trì thực hiện tốt cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan và cộng đồng nhân dân.

8. Đánh giá chung về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND xã.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBND xã trong những năm qua gặp không ít những khó khăn thách thức. Bên cạnh đó, cũng có những thuận lợi nhất định từ những thực tế đó UBND xã đã tranh thủ những thời cơ thuận lợi, tập trung khắc phục khó khăn và giành được những kết quả đáng kể trên tất cả các lĩnh vực: đời sống kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng tất cả đều có những bước phát triển khá tích cực. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn được đổi mới từng bước. Củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền ở địa phương.

III. VIỆC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.

1. Việc thực hiện các nội dung cải cách.

UBND xã đã triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính cụ thể là việc ra quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đồng thời triển khai công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch, lĩnh vực địa chính xây dựng, lĩnh vực lao động thương binh và xã hội kèm theo là công bố  các khoản lệ phí theo quy định của từng loại hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Đánh giá việc thực hiện công việc trong cải cách.

Mặc dù UBND xã đã triển khai đầy đủ các nội dung của công tác cải cách hành chính song do đặc thù về công việc nên các hồ sơ cũng như việc chứng thực các văn bản không nhiều, các thủ tục đều đơn giản không cần đến thời gian để xác minh do vậy tất cả các hồ sơ, văn bằng chứng thực đều được giải quyết ngay. Riờng trong lĩnh vực đất đai là có phiếu hẹn và vào sổ theo dừi

3. Việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của UBND xã.

         UBND xã đã xây dựng quy chế làm việc và được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn để hoàn thiện tốt hơn mọi nhiệm vụ đề ra.

Quy chế làm việc được cụ thể hoá về thẩm quyền, vai trò trách nhiệm của UBND và từng vị trí chức danh công tác của mỗi cán bộ công chức. Sự phối hợp giữa UBND với cấp uỷ - TT HĐND - MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Việc thực hiện quy chế dân chủ được duy trì thường xuyên, đảm bảo tính dân chủ và đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong mỗi công việc được giao.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

1. Đánh giá chung.

- Về thuận lợi: Trong những năm qua Vạn Phái luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ - UBND huyện cùng với tinh thần đoàn kết thống nhất cao của tập thể cán bộ lãnh đạo từ xã đến cơ sở , sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt là nhân dân xã nhà luôn nêu cao truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, học tập vượt qua mọi khó khăn thách thức vươn lên tự chủ trong cuộc sống; gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

- Về khó khăn tồn tại: Với đặc thù là một xã thuần nông trong khi đó các điều kiện phục vụ cho sản xuất lại rất khó khăn, đời sống của nhân dân còn nhiều thiếu thốn, giá cả một số mặt hàng thiết yếu không ổn định, diễn biến thời tiết, dịch bệnh gia súc gia cầm hết sức phức tạp.

Nhận thức đúng về những khó khăn, thuận lợi đó cấp uỷ, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, khắc phục triệt để những khó khăn thách thức để tập trung trọng tâm vào những khó khăn, những công việc mà nhân dân quan tâm, những công trình trọng điểm thiết thực. Từ đó đã hoàn thành tốt được các mục tiêu nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ qua. Đây là một nhiệm kỳ mà Vạn Phái có khá nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được cải thiện đáng kể, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt học tập của nhân dân địa phương được kiên cố hoá như: trường lớp học, trạm y tế, trụ sở làm việc UBND xã, đường giao thông, kênh mương... Diện mạo nông thôn được thay đổi rõ rệt theo hướng phát triển.

Nguyên nhân khách quan và chủ quan về những thành tích và hạn chế tồn tại:

Nguyên nhân của những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là có sự tập trung thống nhất cao từ lãnh đạo đến chỉ đạo, sự quan tâm sâu sát của huyện uỷ - UBND huyện cùng các phòng ban chuyên môn của huyện và tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong nhân dân, sự phối kết hợp đồng bộ của các cấp các ngành từ xã đến cơ sở.

Cấp uỷ chính quyền địa phương đã thực sự quan tâm, khơi dậy và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Quy chế dân chủ được triển khai thực hiện một cách thực sự.  Niềm tin của nhân dân được củng cố từ đó đã huy động được nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình trọng yếu của địa phương. Sự đồng thuận trong nhân dân đã được nhân lên một bước mới điều đó đã tạo lên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại: do các yếu tố khách quan là chủ yếu. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phân nhân dân và một số ít cán bộ vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại thiếu chủ động trong công việc, chưa thực sự tích cực khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, cá biệt còn có những hộ gia đình, cá nhân lợi dung vào cơ chế chính sách để được thụ hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước.

2. Bài học kinh nghiệm.

Từ những thực tiễn trong quá trình tổ chức chỉ đạo điều hành của UBND xã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền cấp trên từ đó cấp uỷ, chính quyền cơ sở cần phải chủ động tập trung thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời vận dụng linh hoạt sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, phải phân công rõ người rõ việc.

- Phải tạo được sự đồng bộ giữa các cấp các ngành từ xã đến cơ sở và có sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phần III

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2015

A. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Trong những năm từ 2005 đến nay chúng ta đã giành được rất nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - Văn hóa xã hội - ANQP, cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch khá, đời sống của nhân dân được ổn định và phát triển, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện đáng kể, diện mạo nông thôn được thay đổi theo hướng tích cực. Đó sẽ là những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên bước vào thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2015 chúng ta sẽ gặp phải không ít những khó khăn thách thức đó là tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, từ đó sẽ tác động đến thị trường giá cả không ổn định, thời tiết dịch bệnh diễn biến khó lường nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng như trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong khi đó Vạn Phái còn là một trong những xã nghèo, kinh tế có phát triển nhưng chưa vững chắc, đời sống của nhân dân đã được cải thiện song chưa đồng đều vẫn còn một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Song chúng ta có thể tin rằng với truyền thống đoàn kết và tinh thần nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ và nhân dân xã nhà, Vạn Phái đến hết năm 2015 nhất định sẽ giành được những kết quả đáng kể.

Mục tiêu: Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, từng bước xây dựng Vạn Phái là trung tâm sản xuất nông nghiệp của vùng; kêu gọi và thu hút đầu tư vào địa bàn; mở rộng và đa dạng hoá các ngành nghề; tập trung xây dựng quy hoạch các khu dân cư, các công trình phúc lợi, dân sinh theo hướng xây dựng nông thôn mới. Chăm lo giải quyết tốt các chính sách xã hội như lao động việc làm, giảm nghèo và các chính sách xã hội khác.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU T 2011 - 2016.

I. CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU.

1/ Tốc độ tăng trưởng kinh tế đến năm 2015 phấn đấu đạt 15 - 17%.

2/ Về cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp đạt: 55%.

   Dịch vụ thương mại: 25%.

   Công nghiệp xây dựng: 20%.

3/ Thu nhập bình quân đầu người đạt: 15 - 16 triệu đồng/người/năm.

4/ Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đến 2015 đạt: 4.200 tấn.
Diện tích chè hàng năm trồng mới và trồng  lại: 03 - 05 ha.

5/ Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 15% trên năm.

6/ Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng từ 5 -10% so với kế hoạch nhà nước giao.

7/ Giữ vững chương trình phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, phấn đấu xây dựng các trường đạt chuẩn ở giai đoạn II. Từng bước tiến tới phổ cập về trung học phổ thông, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của trạm y tế chuẩn ở mức cao hơn.

8/ Hàng năm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 - 5% theo tiêu chí mới, giải quyết việc làm từ 100 - 150 lao động.

9/ Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, giữ vững an nin chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

10/ Giảm tỷ suất sinh thô hàng năm là: 0,200/00.

11/ Cứng hoá 100% các tuyến đường liên  thôn.

V. NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Trên lĩnh vực kinh tế:

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp giảm dần và tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp xây dựng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi chiếm từ 50 - 60%.

Tiếp tục phối hợp đào tạo mở rộng các ngành nghề mới trên địa bàn, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nghề mở rộng và phát triển để tạo nguồn thu mới cho ngân sách và tạo việc làm cho người lao động.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ co sản xuất sinh hoạt, học tập của nhân dân.

Quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh mới trên địa bàn.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá.

Để thực hiện hoàn thành các chủ trương đó, nhiệm vụ và các giải pháp đặt ra là: Phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, tranh thủ được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng theo hướng tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tổ chức làm tốt công tác tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chuyển những diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại. Chú trọng nâng cao về số lượng và chất lượng trong chăn nuôi. Chủ động phối hợp làm tốt công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật cũng như phòng chống dịch bệnh.

Tích cực tìm kiếm học hỏi các nơi có những ngành nghề phù hợp với địa phương để triển khai áp dụng vào địa bàn.

Tiếp tục xác định các hạng mục công trình trọng yếu, thiết thực tạo động lực cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế để huy động các nguồn lực tập trung xây dựng.

Nuôi dưỡng và khai thác triệt để các nguồn thu phấn đấu tăng thu hàng năm từ 5 -10% theo kế hoạch.

2. Trên lĩnh vực văn hoá xã  hội.

Về giáo dục: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động trong ngành giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, duy trì và giữ vững phổ cập tiến tới phổ cập THPT. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng các trường đạt chuẩn ở giai đoạn II. Các nhà trường trên địa bàn cần xây dựng phương án xác định rõ công việc và trách nhiệm cụ thể để tham mưu đề xuất cho cấp uỷ chính quyền. Bên cạnh đó phải thường xuyên chú trọng nâng cao về chất lượng giảng dạy, coi trọng việc giáo dục về nhân cách, đạo đức, công nghệ thông tin cho học sinh. Quan tâm phát hiện bồi dưỡng nhân tài ngay từ bậc học mầm non.

Về y tế: Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, tăng cường về chất lượng hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Phối hợp làm tốt chương trình dân số KHHGĐ, chương trình phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, quan tâm giải quyết các chế độ khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, cho người nghèo.Tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện và phòng chống dập dịch khi xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tá thôn bản, cộng tác viên dân số. Phấn đấu giảm tỷ xuất sinh hàng năm và hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đến mức thấp nhất.

Về lĩnh vực xã hội khác: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng gia đình, làng bản văn hoá, cơ quan văn hoá lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Tăng cường các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách người có công, chính sách đối với người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo hàng năm từ 3 - 5% đến năm 2016 còn 17%.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường cải cách các thủ tục hành chính tại địa phương trên cơ sở đảm bảo các quy định và tạo ra môi trường thuận lợi để kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn. Phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng khi có dự án. Bên cạnh đó cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương đặc biệt là các công trình thiết thực phục vụ cho việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

4. Công tác quốc phòng an ninh.

Công tác quân sự địa phương: Hoàn thành tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân theo kế hoạch hàng năm. Rà soát nắm chắc lực lượng dự bị động viên, lực lượng thanh niên trong độ tuổi kịp thời phục vụ cho công tác huấn luyện và công tác tuyển quân; hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch. Tiếp tục duy trì quy chế phối hợp giữa quân sự và công an, chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng dân quân theo quy định của luật dân quân mới được ban hành.

Công tác an ninh trật tự: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, tích cực kiểm tra, kiểm soát các phương tiện và người tham gia giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Phối hợp cùng các ngành, các cơ quan chuyên môn, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Duy trì tốt chế độ tiếp công dân theo quy định, kịp thời giải quyết các đơn thư của công dân đặc biệt tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài.

5. Công tác xây dựng chính quyền.

UBND xã đã chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ tốt cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016. Tổ chức, bố trí cán bộ sau bầu cử một cách kịp thời, hợp lý đảm bảo đúng theo quy định, phân giao nhiệm vụ một cách cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra kịp thời khắc phục những yếu kém tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND - MTTQ và các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Phát động phong trào thi đua hàng năm theo từng đợt, từng nhiệm vụ cụ thể một cách sâu rộng đến các ngành, các cấp và đến mọi người dân để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này