HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Văn phòng Thị ủy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Văn phòng Thị ủy

- Địa chỉ: Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02803. 864481

- Email: vanphonghupy@gmail.com

II. Thông tin chi tiết

1. Các đồng chí lãnh đạo

- Đồng chí: Nguyễn Việt Hùng

  Chức vụ: Chánh Văn phòng Thị ủy

  Điện thoại:

  Email:

- Đồng chí: Trần Thị Thao

  Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thị ủy

  Điện thoại:

  Email:  

2. Chức năng nhiệm vụ 

A. Chức năng

- Văn phòng Thị uỷ là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Thị uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính, đối ngoại trong huyện; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ. 

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thị uỷ và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thị ủy, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp uỷ Thị xã.

B. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất:

+ Xây dựng chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ; phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ xây dựng và tổ chức quy chế làm việc. 

+ Tham  mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Thị uỷ. 

+ Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác Văn phòng cấp uỷ.

- Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát:

+ Đảm bảo công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thị uỷ; chế độ cung cấp thông tin cho các ban, các đoàn thể, cấp uỷ viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan trực thuộc Thị ủy, MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ thông tin báo cáo cấp ủy theo quy định. 

+ Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng công nghệ thông tin; thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của Đảng. 

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng và công tác tài chính – kế toán cho các chi, đảng bộ cơ sở.

- Thẩm định, thẩm tra:

+ Đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành và Thường trực về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án. 

+ Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực (nếu được Ban Thường vụ, Thường trực giao). 

- Phối hợp:

+ Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Thị xã ban hành một số đề án, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động để triển khai, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế – xã hội, nội chính; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

+ Tham gia, phối hợp với Ban Tổ chức Thị uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế Văn phòng. 

+ Phối hợp với các Ban  xây dựng Đảng, chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết  định, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh uỷ và Thị xã về kinh tế – xã hội, nội chính; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ. 

+ Phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương theo quy định. 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư dự án cho cơ quan Đảng theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ giao:

+ Tiếp nhận và xử lý đơn thư gửi đến Thị uỷ; kiến nghị với Thường trực Thị uỷ xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thị uỷ giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân. 

+ Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thị ủy và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy. Giúp Thị uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. 

+ Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu, phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo quy định; giúp Thị uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. 

+ Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Đảng bộ; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách Đảng. Đảm bảo điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp uỷ; bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho cơ quan trực thuộc Thị uỷ theo sự phân công, phân cấp. 

+ Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ; hướng dẫn công nghệ thông tin cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy và các Chi, Đảng bộ cơ sở. 

+ Là đầu mối giúp Thường trực Thị uỷ xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó bí thư và  một số hoạt động của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; phối hợp, điều hoà hoạt động các cơ quan tham mưu phục vụ hoạt động của Thị uỷ. 

+ Tham gia tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Thị xã; hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy triệu tập; các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, Phó bí thư Thị uỷ. 

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực giao. 

C. Tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo văn phòng Thị ủy: Gồm Chánh văn phòng và Phó chánh văn phòng (Phụ trách thông tin - tổng hợp và quản trị - hành chính). 

- Các cán bộ, công chức phụ trách các công việc chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ sau:

+ Thông tin- tổng hợp.

+ Văn thư - lưu trữ.

+ Quản trị mạng CNTT.

+ Kế toán.

+ Thủ quỹ.

+ Lái xe.

+ Tạp vụ.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này